Asahi Keiki US-415HXDM2 chính hãng

Đặc trưng Asahi Keiki US-415HXDM2: Hệ thống nhiệt độ có thể thay đổi, hành động chụp đóng mở tiếp xúc
Ứng dụng: Kotatsu (máy sưởi chân điện có nắp), đệm sưởi

error: Content is protected !!