Bảng điều khiển Kendrion Kuhnke Vico 704 HMI chính hãng

Bảng điều khiển Kendrion có thể tạo các hình ảnh trực quan đơn giản độc lập với thiết bị đầu cuối vận hành HMI Vico đơn hoặc đa chạm mới, có thể tạo các hình ảnh trực quan đơn giản độc lập

error: Content is protected !!