Bộ định lượng Veegee 2200-1 chính hãng

Lưu trữ, phân phối và cắt Parafilm® M, băng, nhãn và Tough-Tags®
Bộ định lượng Veegee 2200-1 là bộ phân phối acrylic mạnh mẽ, trong suốt như pha lê làm cho nguồn cung cấp phim của bạn có thể nhìn thấy được và có lưỡi cắt răng cưa

error: Content is protected !!