Xô Hillbrush MBK7B 12 lít Polypropylene- xanh

Xô Hillbrush MBK7B 12 lít Polypropylene- xanh

Những xô này có nhiều kích cỡ và màu sắc để phù hợp với các yêu cầu và ứng dụng khác nhau. Ví dụ, xô nhỏ hơn có thể phù hợp để làm sạch đồ dùng hoặc thiết bị nhỏ hơn, trong khi thùng lớn hơn có thể cần thiết để chứa chất thải.

error: Content is protected !!