Sigma 2.0 Horstmann | Sigma 2.0| Sigma F+E 2.0| Sigma F+E 3 2.0

Các biến thể Sigma F+D 2.0 AC/DC|  Sigma 2.0 AC/DC| Sigma F+E 3 2.0 AC/DC cung cấp kết nối điện áp phụ. Nếu điện áp phụ bị hỏng trong trường hợp có lỗi, màn hình LED có thể hoạt động với sự hỗ trợ của tụ điện trong tối đa 8 giờ..

error: Content is protected !!